Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu od 2014 roku uczestniczy w Programie IT SZKOŁA, realizowanym przez Wyższą Szkołę Informatyki w Warszawie.

IT Szkoła to internetowy, otwarty program przeduniwersyteckich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką ICT. Celem Programu IT Szkoła jest między innymi:

  • podwyższenie kompetencji ICT uczniów szkół ponadgimnazjalnych i innych zainteresowanych osób, niezbędnych do dalszego kształcenia się na studiach wyższych, do podjęcia zatrudnienia lub dla potrzeb samokształcenia. Program stwarza także możliwości rozwijania zainteresowań naukowych w tym zakresie uczniom i innym uczestnikom Programu, uzdolnionym informatycznie,
  • wyłonienie poprzez prowadzony w projekcie ranking online, najbardziej aktywnych w działaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego polskich szkół ponadgimnazjalnych.

Program IT Szkoła to największy polski program akademicki typu „outreach” skierowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Program studiów IT Szkoła jest skorelowany z aktualną podstawą programową przedmiotu informatyka w liceum ogólnokształcącym oraz z podstawą programową dla zawodu technik informatyk i dlatego może stanowić dla nauczycieli informatyki dodatkowe narzędzie wzbogacające proces kształcenia w każdej szkole ponadgimnazjalnej, zarówno w formie samokształcenia w systemie pozaklasowym, jak również w formie wsparcia tradycyjnych zajęć lekcyjnych prowadzonych w systemie klasowym.

Program IT Szkoła jest realizowany pod auspicjami Kolegium Rektorskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.
Uczelnią wyższą odpowiedzialną bezpośrednio za przygotowanie i realizację Programu IT Szkoła jest Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.

Tematyka studiów w Programie IT Szkoła

Tematyka kursów, wykładów i konkursów oraz innych działań realizowanych w Programie IT Szkoła jest opracowywana i aktualizowana w oparciu o podstawy programowe dla przedmiotu informatyka w liceum ogólnokształcącym oraz dla zawodu technik informatyk a także na podstawie prognoz, raportów i badań przygotowywanych i prowadzonych przez czołowe międzynarodowe i polskie ośrodki informacyjno-badawcze w zakresie tworzenia i zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych takie jak Gartner, International Data Corporation, Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, czy New Media Consortium. Program studiów przeduniwersyteckich IT Szkoła obejmuje między innymi takie zagadnienia jak: algorytmika i programowanie, bazy danych, multimedia, grafika i technologie internetowe, sieci komputerowe oraz tendencje rozwoju informatyki. W programie są uwzględniane najważniejsze aktualne oraz przyszłe trendy rozwojowe w informatyce, takie jak bezpieczeństwo systemów informatycznych, przetwarzanie i analiza danych masowych, przetwarzanie w chmurze, czy technologie mobilne.

Organizacja studiów w Programie IT Szkoła

W ramach studiów Studenci IT Szkoła otrzymują możliwość udziału w:

  1. 84 certyfikowanych kursach e-learningowych.
  2. 30 wykładach w formacie DVD.
  3. Konkursach tematycznych i w akademickich kołach naukowych.
  4. Innych przedsięwzięciach organizowanych w Programie IT Szkoła, dla studentów Programu, w tym w dodatkowych wykładach i kursach oraz w ogólnopolskim rankingu IT Szkoła.

Dodatkowe korzyści wynikające z udziału w Programie przeduniwersyteckich studiów informatycznych IT Szkoła

  1. Uczestnicy Programu podejmujący studia stacjonarne lub niestacjonarne w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki uzyskują prawa do specjalnych zniżek w opłatach czesnego.
  2. W roku akademickim 2014/2015 studenci Programu IT Szkoła będą objęci systemem specjalnych zniżek i preferencji w wybranych uczelniach publicznych i niepublicznych, również na kierunkach innych niż informatyka. Lista Uczelni uczestniczących w programie preferencji dla studentów IT Szkoła w roku akademickim 2014/2015 zostanie opublikowana w czerwcu 2014.
  3. Wszyscy studenci IT Szkoła uzyskają specjalne zniżki w opłatach czesnego w roku akademickim 2014/2015 na kursach akademickich prowadzonych w ramach Uniwersytetu Wirtualnego.
  4. Uczestnicy Programu, którzy spełnią określone w regulaminie warunki otrzymają dostęp (na okres 1 roku) do Platformy Microsoft DreamSpark.