MOJE ULUBIONE CYTATY i POWIEDZENIA:


Człowiek wie, że znalazł swoje powołanie wtedy, kiedy przestaje myśleć, w jaki sposób żyć, a po prostu zaczyna żyć.

Thomas Merton


Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali.

Jan Paweł II


Kto nie był bun­towni­kiem za młodu ten będzie świ­nią na starość.

Józef Piłsudski


Wam ku­ry szczać pro­wadzić, a nie po­litykę robić.

Józef Piłsudski


Zagląda­li do kufrów, zagląda­li do waliz,
nie zaj­rze­li do du­py – tam miałem socjalizm.

Czesław Miłosz 


Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.

Janusz Korczak


Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil.

Janusz Korczak


Każdy tyle dłużen swojej ojczyźnie, na ile go stać przy jego zdolnościach i siłach.

Jan Długosz


Człowiek, który żyje jak zboże, staje się słomą historii.

Tomasz Jefferson


Człowiek, który nic nie czyta, jest bardziej oświecony, niż człowiek który nie czyta nic, poza gazetami.

Tomasz Jefferson


Up­rzej­mość męska: naj­wytwor­niej­sza for­ma fałszu.

Julian Tuwim


Dzi­siej­szy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziec­ko, które wczo­raj żyło radością.
Dzi­siej­sze wy­rozu­miałe dziec­ko, to to, które­mu wczo­raj przebaczyliśmy.
Dzi­siej­sze mądre dziec­ko, to to, które wczo­raj wychowaliśmy.
Dzi­siej­sze ser­deczne dziec­ko, to to, które­mu wczo­raj oka­zywa­liśmy miłość.
Dzi­siej­sze roz­trop­ne dziec­ko, to to, które­mu wczo­raj do­dawa­liśmy otuchy.
Dzi­siej­sze za­kocha­ne dziec­ko, to to, które wczo­raj pieściliśmy.
Dzi­siej­sze zbun­to­wane dziec­ko, to to, nad którym się wczo­raj znęcaliśmy.
Dzi­siej­sze dziec­ko, które oszu­kuje, to to, w które wczo­raj nie wierzyliśmy.
Dzi­siej­sze ok­rutne dziec­ko, to to, które wczo­raj biliśmy.

Ronald Russell


Jest tyl­ko jed­na rzecz w życiu ludzi, na­rodów i państw, która jest bez­cenną. Tą rzeczą jest honor.

Józef Beck


Jeśli nie wol­no ci wyb­rać źle i nieod­po­wie­dzial­nie, nie jes­teś wolny.

Jacob Hornberger


Kiedy się zacznie myśleć o wszys­tkim, co mogłoby się zdarzyć, można ześwi­rować w trymiga.

William Wharton


Musisz odnaleźć to co kochasz. Jedynym sposobem byś czuł się prawdziwie spełniony, jest kochać to co robisz.

Steve Jobs